در باره مجموعهمجموعه حاضر بخشي از آخرين منابع ديجيتالي دانشگاه است. تاکنون دسترسي به بيش از 112 هزار عنوان منبع ديجيتال براي سهولت کار پژوهشي دانشجويان صورت پذيرفته است .117313 مدرک / 89900 مدرک ديجيتال